>

แจ้งให้ทราบ ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุง Data Center


ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.

ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย